Opzeggen van het lidmaatschap van TTV Brunssum


Opzeggen lidmaatschap

U heeft uzelf of uw kind destijds aangemeld bij TTV Brunssum als lid. Wij beseffen dat er redenen kunnen zijn waardoor u of uw kind geen lid meer wenst te zijn van onze vereniging.
Hoewel we dit betreuren respecteren we deze beslissing en zullen dan ook zorg dragen voor een correcte afhandeling van de beŽindiging van het lidmaatschap.
Wel verzoeken we u om de afgesproken regels betreffende de opzegging na te komen.
Het lidmaatschap bent u voor onbepaalde tijd aangegaan. Dat wil zeggen dat uw lidmaatschap stilzwijgend is verlengd.

U heeft het recht, met inachtneming van de gestelde opzegtermijn van ťťn maand, het lidmaatschap op elk gewenst moment te beŽindigen.
De beŽindiging van het lidmaatschap gaat dan in op de eerste van de maand volgend na de opzegtermijn van dertig dagen.
Natuurlijk betreuren we de opzegging van het lidmaatschap en willen graag weten waarom u uw lidmaatschap opzegt. Mogelijk dat wij niet aan uw wensen voldoen en kunnen wij door uw opmerkingen wellicht onze service verbeteren.

Om u lidmaatschap te beŽindigen verzoeken wij u dit schriftelijk danwel per e-mail kenbaar te maken aan de ledenadministratie van TTV Brunssum, bij voorkeur met vermelding van de reden waarom u het lidmaatschap wenst te beŽindigen.

Schriftelijk uw opzegging richten,
   Per post aan: ledenadministratie TTV Brunssum, KLM straat 4, 6417 AW Heerlen.
   Per e-mail aan: Ledenadministratie TTV Brunssum.

Uw verschuldigde contributie:
Door het aangaan van het lidmaatschap van TTV Brunssum heeft u zich geconformeerd aan de regels betreffende de contributiebetaling van de vereniging.
 • De bondscontributie
  De bondscontributie is geheven bij het aangaan van het lidmaatschap en jaarlijks daarna in de maand januari. De bondscontributie wordt niet gerestitueerd. De vereniging is per lid een vast bedrag per jaar verschuldigd aan de NTTB ongeacht de duur van het lidmaatschap.

 • De verenigingscontributie:
  De verenigingscontributie wordt halfjaarlijks vooraf geheven in de maanden december en juni voor de daarop volgende zes maanden. De verenigingscontributie wordt niet gerestitueerd.

 • Competitiebijdrage
  Indien u of uw kind heeft deelgenomen aan de reguliere competitie van de NTTB, met uitzondering van de starterscompetitie van de afdeling Limburg, bent u per competitieronde competitiebijdrage verschuldigd. De bijdrage wordt geheven als u zich als competitiedeelnemer hebt laten registreren, ongeacht het aantal wedstrijden dat u heeft gespeeld.

 • Toernooi-inschrijvingen
  Het inschrijfgeld voor toernooien wordt vaak vooraf betaald door de vereniging aan de toernooiorganisatie en achteraf in rekening gebracht bij de deelnemers. Indien u of uw kind heeft deelgenomen aan toernooien kan het zijn dat u nog inschrijfgeld verschuldigd bent aan TTV Brunssum.
Door het opzeggen van uw lidmaatschap bent u niet automatisch ontslagen van de verplichting om eventuele openstaande contributies te betalen.
We verzoeken u dan ook dringend om deze contributies binnen veertien dagen na opzegging van uw lidmaatschap te voldoen.
TTV Brunssum heeft het recht om bij te late betalingen administratiekosten in rekening te brengen.