Veilig Sportklimaat


TTV Brunssum moet een plek zijn waar leden, ouders, (hulp)trainers, vrijwilligers en gasten zich veilig en thuis voelen. Sportiviteit en gezelligheid vinden wij heel belangrijk. Onsportief en ongewenst gedrag (seksuele intimidatie/misbruik), pesten en discriminatie worden bij ons binnen de vereniging dan ook niet geaccepteerd. Aan deze situaties willen wij ook niet denken, maar o.a. uit de media blijkt dat deze situaties helaas binnen sportverenigingen regelmatig voorkomen.
Om onsportief en ongewenst gedrag binnen onze vereniging zoveel mogelijk te voorkomen voeren wij een preventief beleid volgens de adviezen van NOC*NSF. De volgende maatregelen worden binnen onze vereniging gehanteerd:
 • TTV Brunssum hanteert de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij de NOC*NSF.
 • TTV Brunssum heeft een aannamebeleid voor trainers en begeleiders.
 • TTV Brunssum heeft een vertrouwenscontactpersoon.
 • TTV Brunssum heeft aanvullende (gedrags)regels opgesteld.

Gedragsregels

Onderstaande (11) gedragsregels zijn opgesteld door NOC*NSF. Begeleiders en trainers zijn bekend met deze gedragsregels.
 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, ťn verder in het privťleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht om - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiŽle vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiŽle beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aannamebeleid begeleiders & trainers

De volgende procedure wordt doorlopen bij de aanname van nieuwe begeleiders en trainers:
 • Kennismakingsgesprek.
 • We checken referenties en social media.
 • Begeleiders & (hulp)trainers moeten een VOG aanvragen (en elke 3-5 jaar herhalen).
 • De begeleiders & (hulp)trainers worden op de hoogte gesteld van alle gedragsregels.
 • Vertrouwenscontactpersoon
  Als er ondanks ons beleid ongewenst gedrag of andere onveilige situaties ontstaan dan graag contact opnemen met Susan Schonewille.
  Email: susandimmers@gmail.com Telefonisch: +31 6 42080648

Aanvullende (gedrags)regels

Voor het Bestuur:
 • Draagt zorg voor de uitvoering ( aannamebeleid) en handhaving van de VOG regels binnen de vereniging.

Voor de spelers:
 • Wees op tijd aanwezig bij trainingen en wedstrijden.
 • Toon inzet tijdens de trainingen en wedstrijden.
 • We trainen en spelen wedstrijden samen en bouwen en ruimen ook samen op.
 • Respecteer de leiding/aanwijzingen van de trainer/coach.
 • Draag het officiŽle clubtenue als je TTV BRUNSSUM vertegenwoordigt.
 • Gedraag je sportief, ook als anderen niet of minder sportief zijn.
 • Moedig je teamgenoten aan.
 • Na afloop van de wedstrijd geef je de tegenstander, scheidsrechter en coach (zowel die van de tegenstander als je eigen) een hand.

Voor de trainers en coaches
 • Wees op tijd aanwezig bij trainingen en wedstrijden.
 • Zorg voor een veilige sportomgeving.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen in de sport en houdt deze kennis bij.
 • Stimuleer spelers om het beste uit zichzelf te halen.
 • Je hebt een voorbeeldfunctie, dus gedraag je daar ook naar.
 • Zie toe op naleving van de regels en normen en waarden.

Clubgebouw en terrein van de vereniging
 • Respecteer aanwijzingen van bestuursleden, commissieleden en andere vrijwilligers.
 • Ga zorgvuldig om met de materialen en het clubgebouw van TTV BRUNSSUM.
 • Houd ons clubgebouw schoon en ruim je afval (of servies) zelf op.
 • Het gebruik of in bezit zijn van drugs in het clubgebouw of op het terrein van de vereniging is verboden.
 • Roken is in het clubgebouw niet toegestaan.
 • Alcoholhoudende dranken worden uitsluitend verstrekt aan personen vanaf 18 jaar.

Voor de ouders
 • Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is.
 • Kom zoveel mogelijk uw kind aanmoedigen.
 • Toon hierbij sportief gedrag.
 • Laat het coachen over aan de begeleider van die dag.
 • Indien er problemen zijn bespreek deze met de trainer of coach.
 • Indien dit niet tot een gewenst resultaat leidt neem dan contact op met de Technische Commissie.